Qui som

La creació

Va ser a començaments dels anys setanta del segle passat que un grup de persones de la comarca aficionades a la pesca i al mar, que cada cop trobaven més impediments per deixar l’embarcació, decidiren unir-se per demanar al Ministerio de Obras Públicas poder posar les seves barques a la platja de L’Estartit.

Amb aquest motiu, el 25 d’octubre de 1976, Josep Ribas, amb el suport de Pere Riera, Ramón Font, Jaume Casadellà, Andreu Blanco, Josep Borrat, Josep Johera, Josep Ametller, Narcís Vert, Pere Serrats, Josep Sararols, Josep Vilavedra, Joan Ferrer, Narcís Pi i Filadelf Pascual, van constituir l’Associació Nàutica Llevantina, en nom de la qual varen formalitzar la petició per poder deixar les embarcacions dels associats a la platja de L’Estartit. En saber-se la notícia, i abans de saber-se el resultat de la gestió, el nombre de socis augmentà fins a trenta-set.

L’evolució

El 14 de juliol de 1977 el Ministerio de Obras Públicas va concedir una ocupació per un únic any, “en los treinta metros contiguos al espigón de cierre de entrada de las arenas“, amb una quota de mil pessetes per embarcació.

A partir d’aquell moment les autoritzacions es varen renovar cada any, primer amb el Ministerio de Obras Públicas i més tard, amb el traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya, amb el Serveis Territorials de Ports de la Generalitat de Catalunya, que poc a poc van anar permetent realitzar modificacions en una zona de la platja, instal·lant-hi una vella embarcació com a local social, i palanquis per pujar les barques.

Els primers canvis significatius van començar l’any 1988 quan s’obtenia el permís per col·locar una passera dins l’aigua, per situar-hi algunes embarcacions, posteriorment dues més, fins aconseguir-ne cinc, i en aquest mateix temps s’aconseguia la concessió de l’actual local social, lligat a la llicència per les embarcacions.

Aquesta evolució feia atractiva l’Associació de manera que es va passar dels trenta-set socis inicials als dos-cents deu actuals.

Però el canvi important va ocórrer l’any 2009, quan després de participar en la reordenació de la dàrsena esportiva, finançada per derrames a càrrec dels socis, es va adjudicar a l’Associació una concessió administrativa fins el 2029 que ha fet realitat la vella aspiració que tots els socis tinguin un espai a l’aigua en igualtat de condicions, cosa que ha permès evolucionar moltes embarcacions.

Un cop consolidada com a tal, actualment l’Associació participa activament, junt amb altres entitats similars, en la creació de la Federació de Nàutiques Populars de Catalunya (FENAP-Cat), amb el propòsit de defensar els seus drets en el cas que es produeixin canvis legals

Dels estatuts i presidents

El primer president va ser en Josep Ribas, de Serra de Daró que va aprovar els primers estatuts.

Atès que la Generalitat havia modificat alguns aspectes de la llei, el 29 de desembre de 1982 es van modificar els estatuts, estan redactats en castellà, tenen nou pàgines i els signa el president, en Josep Carbó.

L’abril de 1989 el president, en Josep Ferrer, presenta per l’aprovació uns nous estatuts, ja redactats en català, que són vigents fins el febrer de 2011, aquests signats pel president, en Andreu Blanco, que també signa la modificació del 2016.

Actualment, el president és en Martí Puig qui va ocupar el càrrec desprès del traspàs d’en Andreu Blanco.